Trvalky Semanín s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej zboží na dálku učiněný písemně, e-mailem, faxem, datovou zprávou nebo prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího dostupného na adrese https://eshop.trsem.cz. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. Obchodní podmínky jsou k dispozici na webových stránkách prodávajícího a v internetovém obchodě prodávajícího.

1.2. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí kupní smlouvou, těmito obchodními podmínkami a dále pak příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

1.3. Prodávající je podnikající právnická osoba Trvalky Semanín s.r.o., IČO 03933741, se sídlem č. p. 98, 503 02 Lochenice. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

1.4. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy kupujícím je podnikatel, tedy ve smyslu § 420 až 421 občanského zákoníku osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely § 1963 občanského zákoníku se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se dle občanského zákoníku považuje také osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Dále se má za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET KUPUJÍCÍHO

2.1. Kupující může objednat zboží u prodávající objednávkou prostřednictvím svého uživatelského účtu v internetovém obchodě prodávajícího. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět všechny údaje správně, úplně a pravdivě.

2.2. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě prodávajícího může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávky zboží.

2.3. Při registraci uživatelského účtu v internetovém obchodě prodávajícího je kupující povinen uvádět všechny údaje správně, úplně a pravdivě. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

2.4. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné, úplné a pravdivé. V případě porušení této povinnosti kupujícího nenese prodávající žádnou odpovědnost za škodu tím vzniklou kupujícímu nebo třetí osobě.

2.5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího ani za škodu tímto porušením vzniklou.

2.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.7. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Informace o zboží uvedené na webových stránkách prodávajícího a v internetovém obchodě prodávajícího nejsou závaznou nabídkou a mají pouze informativní charakter. Fotografie uvedené na webových stránkách prodávajícího a v internetovém obchodě prodávajícího mají pouze ilustrativní charakter a zboží se od nich může lišit.

3.2. Kupující objednává zboží u prodávajícího písemně, e-mailem, faxem, datovou zprávou nebo v internetovém obchodě prodávajícího. Ústní či telefonická objednávka musí být kupujícím následně provedena i písemně, e-mailem, faxem nebo datovou zprávou.

3.3. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí dle propagačních materiálů prodávajícího (zejména prezentace na webových stránkách prodávajícího a v internetovém obchodě prodávajícího). Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět všechny údaje správně, úplně a pravdivě. Mezi náležitosti objednávky patří:

 • název společnosti (nebo jméno podnikající fyzické osoby),
 • IČO, DIČ,
 • sídlo nebo místo podnikání,
 • telefonní číslo, e-mailová adresa a případně ID datové schránky,
 • název objednávaného zboží (včetně jeho přesného latinského názvu),
 • množství a velikost zboží, případně preferovaný přepravní obal,
 • požadovaný termín odběru,
 • požadovaný způsob dopravy.

3.4. Jakékoliv odchylky od propagačních materiálů prodávajícího uvedené v objednávce kupujícího nejsou pro smluvní strany právně závazné. K uzavření kupní smlouvy dochází podle volby prodávajícího potvrzením objednávky ze strany prodávajícího nebo přímo dodáním zboží (není-li smlouva zachycena alespoň elektronicky, listinné vyhotovení smlouvy se v takovém případě může podepsat při převzetí zboží). V případě, že v potvrzení objednávky kupující nalezne jakoukoliv nesrovnalost, má povinnost neprodleně prodávajícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

3.5. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v objednávce kupujícího. Pro smluvní strany je závazná cena uvedená v potvrzení objednávky. Pokud se prodávající odchýlí od ceny navržené kupujícím a kupující s cenou uvedenou v potvrzení objednávky nesouhlasí, neprodleně svůj nesouhlas oznámí prodávajícímu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

3.6. Informace prodávajícího obsahují také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, není-li uvedeno výslovně jinak.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s těmi, kteří dříve podstatným způsobem porušili kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

4.1. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy (zrušit jakoukoliv potvrzenou objednávku nebo její část), a to v následujících případech:
a) objednané zboží se již nevyrábí, nepěstuje nebo se nedodává na český trh,
b) výrazným způsobem se změnila výrobní nebo velkoobchodní cena objednaného zboží,
c) objednané zboží není dostupné (je vyprodané),
d) nemožnost dodat zboží z podstatných provozních důvodů prodávajícího (např. je vyčerpána kapacita pěstebních ploch anebo provozů, nebo je nevhodné roční období),
e) objednávka kupujícího obsahuje odchylky od propagačních materiálů prodávajícího,
f) nepředvídané události (jako vyšší moc, epidemie, válka, nepokoje, pracovní boje, úřední opatření, nedostatky energie nebo surovin anebo poruchy provozu),
g) insolvence nebo špatné platební morálky kupujícího,
h) kupující u dřívějších objednávek neodebral veškeré zboží ke sjednanému termínu nebo nesplnil své platební povinnosti vůči prodávajícímu.

4.2. Po odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky ohledně případné domluvy na dodání jiného zboží nebo jiném postupu.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Způsob dodání zboží určuje kupující při zadávání objednávky, přičemž volí z nabídky prodávajícího, zpravidla mezi osobním odběrem v provozovně prodávajícího nebo přepravou zboží do místa určeného kupujícím.

5.2. V případě, že způsob dodání zboží požadovaný ze strany kupujícího je vzhledem k charakteru rostlin nebo jiného zboží nevhodný, upozorní prodávající kupujícího na tuto skutečnost. Pokud kupující nadále trvá na nevhodném způsobu dodání zboží, nenese prodávající odpovědnost za škodu vzniklou tímto způsobem dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží přepravovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen nahradit náklady spojené s opakovanou přepravou zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem jejich doručení.

5.4. Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jejich předání dopravci nebo převzetím při osobním odběru.

5.5. Prodávající dodá zboží kupujícímu ve smluveném termínu. Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ani v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou mu kupující prokazatelně poskytl, pak je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.6. Kupující je povinen zboží včas převzít a zaplatit. Kupující má povinnost převzít zboží bez zbytečného odkladu, tj. v termínu uvedeném v objednávce, nejpozději však do 15 dní od tohoto termínu, jinak se kupující ocitá v prodlení se splněním své povinnosti zboží převzít.

5.7. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží je prodávající povinen vynaložit přiměřenou péči, aby nedocházelo ke zbytečné ztrátě na hodnotě objednaného zboží. Kupující však bere na vědomí, že nejpozději v termínu dodání uvedeném v objednávce dochází k přeskupení zboží kvůli kompletaci zakázek. Zkompletovaná zakázka zpravidla obsahuje rostliny s odlišnými pěstebními požadavky a není možné ji z provozních a praktických důvodů rozdělovat dle pěstebních požadavků rostlin a uskladňovat na více místech s odlišnými podmínkami péče. Na expediční ploše (a často i v jedné přepravce) jsou vedle sebe rostliny suchomilné, vlhkomilné, stínomilné i ty rostliny, které vyžadují plné slunce. Péče je vždy jednotná, optimalizace není reálná, což je podstatný důvod pro to, aby kupující převzal rostliny včas, tj. ve sjednaném termínu.

5.8. Je-li kupující v prodlení s převzetím rostlin, prodávajícímu vznikají dodatečné náklady a uchází mu zisk způsobený blokací expediční, případně i pěstební plochy a náklady vynaloženými na udržení rostlin v přiměřené kondici.

5.9. Kupující, který je v prodlení s převzetím zboží, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z kupní ceny nepřevzatých zboží. Nárok prodávajícího na náhradu škody v plné výši není touto smluvní pokutou ani jejím zaplacením dotčen.

5.10. Nebezpečí škody na zboží včetně možného úhynu jednotlivých kusů rostlin přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží ani do 15 dní ode dne termínu dodání uvedeného v objednávce.

5.11. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu v plné výši.

5.12. Prodlením kupujícího s převzetím zboží vzniká prodávajícímu právo zboží po předchozím upozornění na účet kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k jejich převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li kupující s placením, kterým je předání zboží podmíněno. Hrozí-li zboží rychlá zkáza a není-li na upozornění čas, není upozornění nutné.

5.13. Kupující je povinen si zboží při převzetí překontrolovat a případné vady včetně poškození obratem u prodávajícího reklamovat. Kupující je zejména povinen prohlédnout počet a kvalitu zboží.

5.14. V případě přepravovaných zboží má kupující povinnost reklamovat tyto nedostatky u přepravce ihned a současně u prodávajícího nejpozději do 2 dnů od jejich převzetí. Má-li kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží. V případě jakýchkoliv nejasností má kupující povinnost neprodleně prodávajícího telefonicky kontaktovat.

5.15. Náhrada za oprávněně reklamované zboží bude provedena dodáním nových rostlin nebo jiného zboží odpovídající kvality, popřípadě bude dohodnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

5.16. Daňový doklad (faktura) a případně jiné doklady jsou předány kupujícímu při osobním odběru, přiloženy přímo v zásilce anebo zaslány kupujícímu e-mailem.

5.17. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem řádného zaplacení kupní ceny v plné výši.

6. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Kupní cena je dohodnuta ve výši uvedené v aktuálním ceníku prodávajícího, nedohodne-li se písemně prodávající s kupujícím na jiném individuálním cenovém ujednání. V případě překupu zboží nemusí cena odpovídat ceně ceníkové, ale řídí se skutečnými náklady na pořízení zboží.

6.2. Ceny rostlin zahrnují cenu kontejneru a základního označení druhu (prostřednictvím černobílé etikety s názvem druhu a identifikací odběratele), neobsahují však přepravní obaly, marketingové označení ani náklady na dopravu, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak.

6.3. Všechny rostliny jsou připravovány do přepravních obalů. Pokud má zákazník při přebírání zboží přepravní obaly na výměnu v požadované kvalitě a počtu, lze je na jeho žádost vyměnit. Pokud nedojde k výměně přepravních obalů, je prodávající oprávněn účtovat dodané obaly cenou pevně stanovenou v ceníku prodávajícího.

6.4. Ceny uvedené v ceníku prodávajícího jsou platné pro dodávky s místem plnění v provozovně prodávajícího na adrese Semanín 107, 560 02 Semanín. Náklady na dopravu z místa plnění (Semanín) zajišťovanou prodávajícím hradí kupující.

6.5. Vyřízení objednávek do 2.000 Kč bez DPH může být zatíženo příplatkem reflektujícím zvýšené náklady na přípravu zakázky ve výši 30 %. Na tuto skutečnost bude kupující předem upozorněn.

6.6. Zboží je hrazeno v hotovosti při převzetí nebo bankovním převodem na účet prodávajícího, a to na základě vystaveného daňového dokladu. Pokud nebude výslovně dohodnuto jinak, činí lhůta splatnosti daňových dokladů prodávajícího pro platbu převodem 14 dní od data jejich vystavení.

6.7. Zaplacením dlužné částky se rozumí den, kdy celá částka byla připsána na účet prodávajícího nebo byla složena v hotovosti do pokladny prodávajícího.

6.8. V případě zásilek zaplatí kupující náklady na doručení zboží stejným způsobem jako cenu zboží, a to ve výši přesně stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy.

6.9. Prodávající je oprávněn požadovat na základě zálohové faktury zálohu kupní ceny splatnou před dodáním zboží, a to především u zvláštních objednávek vyráběných převážně na zakázku nebo u nových zákazníků. Prodávající je případně oprávněn požadovat i uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

6.10. Nezaplacením kupní ceny ve stanovené lhůtě se kupující ocitá v prodlení. V případě prodlení má prodávající právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den z dlužné částky. Prodávající má rovněž právo na zákonný úrok z prodlení. Nárok na náhradu nákladů spojených s případným vymáháním dluhu není tímto dotčen.

6.11. Nebude-li příslušný daňový doklad uhrazen ve stanoveném termínu, bude kupující ze strany prodávajícího upozorněn telefonicky nebo písemně. Při pokračování prodlení si prodávající vyhrazuje právo bez dalšího upozornění vymáhat svůj nárok soudní cestou. Náklady spojené s vymáháním pohledávky v prodlení jdou k tíži kupujícího.

6.12. V případě, že došlo u téhož kupujícího k opakovanému nesplnění platební povinnosti, má prodávající právo odmítnout vydání dalšího zboží, dokud nemá vyrovnány předcházející závazky a je oprávněn požadovat úhrady plné ceny objednávky nejpozději při převzetí zboží.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADNÉ PLNĚNÍ (REKLAMACE)

7.1. Prodávající odpovídá za to, že zboží bude dodáno ve velikostních a kvalitativních parametrech (včetně druhové pravosti rostlin) podle objednávky, rostliny budou v živém stavu bez zřejmých nemocí a škůdců a dostatečně zakořenělé. Jakékoliv změny oproti potvrzené objednávce (tedy kupní smlouvě) mohou být provedeny pouze se souhlasem kupujícího. Pokud dodané zboží neodpovídá potvrzené objednávce z hlediska sjednaných nebo obvyklých vlastností, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, nejsou kompletní, neodpovídá jejich množství, míra, hmotnost, nebo jakost, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

7.2. V případě zjištění nedostatku v odrůdové pravosti rostlin je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího. Důkazní břemeno je na straně kupujícího.

7.3. Při koupi rozmnožovacího materiálu jednoletých druhů (tzv. letniček), s výjimkou sazenic zeleniny, je záruční doba 1 rok, pokud není sjednána mezi stranami doba delší. U víceletých druhů končí záruční doba 1 rok po dosažení vývojového stupně potřebného k určení pravosti odrůdy. U sazenic zeleniny a květin je záruční doba 3 týdny.

7.4. V případě zjištěných nedostatků má kupující právo na bezplatnou výměnu zboží za původně požadovaný druh rostlin. Pokud výměna není možná, má kupující nárok na náhradu ve výši pořizovací ceny zboží.

7.5. Prodávající neodpovídá kupujícímu za vadu, o které kupující před převzetím zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá dále za vady, které vznikly nešetrným nebo násilným zacházením, neodbornou manipulací a péčí ze strany kupujícího. Prodávající také neručí za vady způsobené zásahem třetích osob. Prodávající rovněž nenese odpovědnost za výsledky dalšího pěstování nebo používání jím dodaného zboží ani za případné následné škody, které by mohly vzniknout kupujícímu nebo třetí osobě jeho pěstováním nebo používáním, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

7.6. Prodávající odpovídá za to, že rostliny exportované do zahraničí budou splňovat fytosanitární požadavky daného státu, popř. podmínky tranzitu. Neodpovídá však za splnění podmínek, pokud bude kupující exportovat zboží do jiného státu, než bylo v objednávce uvedeno.

7.7. Kupující je povinen uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího nebo dálkově prostřednictvím poskytovatele doručovacích služeb. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady.

7.8. Rostliny by měly být při dodání k reklamaci zabaleny ve vhodném obalu, aby nedošlo k jejich poškození.

7.9. Kupující je povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího (nejlépe dokladem o koupi).

7.10. Vadu zboží a požadavek na vyřízení reklamace kupující specifikuje do reklamačního protokolu vystavovaného pracovníkem prodávajícího.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

8.1. Kupující bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího pro účely plnění svých povinností podle příslušných právních předpisů, a to v rozsahu účetní a daňové agendy, a pro účely plnění kupní smlouvy v rozsahu pro realizaci prodeje a nákupu zboží. Mezi tyto údaje patří zejména fakturační a doručovací údaje, a to jméno, příjmení, pracovní pozice, obchodní název, IČO, DIČ, sídlo/místo podnikání, e-mail anebo telefon.

8.2. Prodávající bude osobní údaje kupujícího uchovávat po dobu trvání kupní smlouvy a práv z ní vyplývajících, a po jejím skončení budou archivovány pouze ty osobní údaje kupujícího, které jsou potřebné pro určení a obhajobu právních nároků prodávajícího, doložení plnění povinností prodávajícího a u nichž to ukládají příslušné právní předpisy (např. účetní a daňové předpisy).

8.3. Při zpracování těchto osobních údajů kupujícího prodávající dostatečně zabezpečí jejich ochranu a nebude je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě, s výjimkou zpracovatelů, a to obchodní společnosti zajišťující doručení zboží.

8.4. Kupující je povinen hlásit prodávajícímu veškeré změny v jeho osobních údajích spravovaných pro vedení účetní a daňové agendy a prodávající tímto informuje kupujícího, že poskytování těchto osobních údajů prodávajícímu je zákonným požadavkem a kupující má povinnost tyto osobní údaje poskytnout.

8.5. Prodávající dále informuje kupujícího, že má právo na přístup ke všem svým osobním údajům u prodávajícího, dále má právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování jeho osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se kupující může obrátit se stížností.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

9.2. Pro případ řešení sporů mezi prodávajícím a podnikateli se sjednává místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 4 (případně Městského soudu v Praze, je-li věcně příslušný soud pro projednání sporu v prvním stupni soud krajský).

9.3. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 31. března 2021.

Kdo jsme?

Trvalková školka orientovaná na nabídku rostlin a služeb pro potřeby zahradních architektů, realizačních firem a zahradních center.

Co umíme?

 • nacenit vaši poptávku trvalek/peren, trav, bylinek a kapradin
 • zkompletovat maximum zakázky z tuzemských i zahraničních zdrojů
 • přiblížit objednané rostliny na výdejní místo v rámci naší pravidelné distribuce
 • individuální dopravu ve stanovený den a hodinu na vámi určené místo

Co nabízíme?

 • Trvalky (pereny) – záhonové trvalky, půdopokryvné trvalky, stínomilné druhy, rostliny pro sušší stanoviště i střešní zahrady, z části též bahenní rostliny
 • Skalničky – základní sortiment skalniček, výběr tradičních, snadno pěstovatelných druhů
 • Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny (bylinky) – produkované rostliny slouží v základu jako sazenice pro venkovní pěstování bylinek v zahrádkách a mobilních nádobách (na balkonech). V nabídce jsou rostliny pro kulinářské použití i tradiční léčivky. Tyto rostliny nejsou ošetřovány pesticidy.
 • Okrasné trávy – výběr druhů pro solitérní i skupinovou výsadbu do nejrůznějších stanovištních podmínek
 • Kapradiny – základní sortiment pro praktické využití. Výběr odolných druhů.